KOMPOZİSYON

İyi bir komposizyon, görsel malzemenin uyumlu bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesidir. Komposizyon, görsel açıdan güzel görüntüleri karakter, anlam ve hareketten oksun bir biçimde ard arda kaydederek uygulanmamalıdır. Komposizyon, kişisel zevki yansıtır.

Kompisyon Dili
1. Çizgiler: komposizyon çizgileri uzam içindeki nesnelerin ya da hayali çizgilerin gerçek dış katkıları olabilir. Çeşitli komposizyon çizgilerinin izleyici tarafından yorumlanışı aşağıdaki gibidir.
 • Düz çizgiler erkeksilik, kudret anlatır.
 • Yumuşak kavisli çizgiler dişilik, narin nitelikler anlatır.
 • Gittikçe incelen uçları olan uzun dikey kavisler asil bir güzellik ve melankoli anlatır.
 • Uzun yatay çizgiler sükunet ve huzur anlatır. İşin ilginç yanı, bu çizgiler hız da anlatabilir;çünkü iki nokta arasındaki en kısa yol düz bir çizgidir.
 • Uzun dikey çizgiler kudret ve ağırbaşlılık anlatır.
 • Koşut diyagonal çizgiler devinim, enerji, şiddet anlatır.
 • Zıt diyagonal çizgiler çatışma, zorlama anlatır.
 • Güçlü, ağır, keskin çizgiler derahlık, eğlence, heyecan anlatır.
 • Yumuşak çizgiler ciddiyet, duygusallık anlatır.
 • Düzensiz çizgiler, görsel niteliklerden ötürü, düzenli çizgilerden daha ilginçtir.
2. Formlar: İster doğal ister insan yapısı olsunlar, tüm nesneler bir dorm içerir. Bir kişi ya da nesneden bir diğerine göz hareketi bir üçgeni, bir daireyi ya da diğer bir formu betimleyebilir. Aşağıda sıralanan komposizyon formları uzam içinde var olan fiziksel formlar ve soyut formlar olarak düşünülmelidir.
 • Üçgen bir form piramidin bütünlüğünü, gücünü ve dengesini çağrıştırır.
 • Dairesel ya da oval bir form izleyicinin dikkatini toplar ve canlı tutar.
 • Haç biçimi, ortalanabilecek pek az komposizyon formundan biridir, çünkü dört kolu her yöne eşit olarak uzanır. Haç bir birliktelik ve kudret duygusu aşılar.
 • Çeşitli L şeklinde formlar resmiyetten uzak olma izlenimi verirler ve taban ile dik bölümü birlikte sundukları için çok esnektirler. L şeklindeki bir kompozisyon manzaralar ya da genel çekimlerin girişi için yararlıdır.
3. Kütleler: Kütle bir nesnenin, bir alanın, bir kişinin ya da bunlardan herhangi birisinin ya da tümünün oluşturduğu gurubun görüntüsel ağırlığıdır.

4.Hareketler: Hareketler, izleyiciye çeşitli görsel ve duygusal çağrışımları yansıtabilmek estetik ve psikolojik özelliklere sahiptir. Hareket görüntüdeki bir noktadan bir diğerine gitmesi yoluyla ya da hareketli bir nesneyi izlemesi ile yaratabilir. Çeşitli komposizyon hareketlerinin anlamları aşağıda açıklandığı gibidir.
 • Yatay hareketler geçiş, ivme, yer değiştirme çağrıştırır.
 • Yükselen dikey hareketler arzu, zafer, büyüme, ağırlıktan ve maddeden kurtulma çağrışımlarını yapar. Yukarı yönelik bir hareket yükselen türden oalcağı için dinsel konularda kullanılabilir. Bu tür hareketler yolu ile hafiflik, serbest düşüş, mutluluk, yükselme duyguları yansıtabilir.
 • Alçalan dikey bir hareket ağırlık, tehlike, yıkıcı güç çağrışımı yapar. Aşağı dönük bu tür hareketler kader, ölüm tehlikesi ya da yıkım yansıtabilir.
 • Diyagonal bir hareket en güçlü hareket olduğu için en dramatik harekettir. Diyagonal hareketler zıt güçleri, gerilimi ve baskıyı, kudreti, engelleri zorla aşmayı çağrıştırırlar.
 • Kavisli hareketler korkuyu ya da korkudan kaynaklanan büyülenmeyi çağrıştırır.
 • Dairesel ya da dönen hareketler neşeyi çağrıştırır. Dönen hareketler ayrıca mekanik enrjiyi çağrıştırır.
 • Sakraç hareketi, monotonluğu ve acımasızlığı çağrıştırır.
 • Aşamalı hareket esneklik, hafiflik ya da heves çağrıştırır.
 • Yayılan ya da ışığın yayılması biçimindeki hareket merkez kaç türü hareketleri çağrıştırır. Işığın yayılması biçimindeki hareketler, ayrıca merkezden dışa doğru büyümeyi, yayılan hareket, panik de çağrıştırabilir.
 • Kesintili hareket ya da yön değiştiren hareket kesintisiz hareketten ya da sürekli aynı yöndeki hareketten daha fazla ilgi toplar.
 • İzleyiciye doğru gelişen hareket büyüklük arttığı için daha ilginçtir.
 • Uzaklaşan hareket büyüklüğü azaltır ve izleyicinin ilgisini yitirir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN